Regulaminy

REGULAMIN REKRUTACJI i UCZESTNICTWA

w projekcie „WySTARTuj na rynku pracy!”

 • 1

DEFINICJE

 1. Organizator CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA z siedzibą przy
  Wałbrzyska 11 w Warszawie, kod pocztowy 02-739.
 2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu (UP) – osoba młoda w wieku 15 -29 lat zamieszkała na obszarze województwa łódzkiego, nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu młodzież NEET, która
  w procesie rekrutacji została zakwalifikowana do udziału w projekcie. Uczestnikiem projektu mogą być wyłącznie osoby bierne zawodowo lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami.
 3. NEET -zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Za osobę z kategorii NEET uznaje się osobę młodą w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 4. Projekt – Projekt pn.: „WySTARTuj na rynku pracy!” nr umowy od dofinansowanie
  01.02.01-10-0050/17-00 – realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 5 Oś Priorytetowa I: „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.
 5. Biuro Projektu – ul. Wróblewskiego 18 lok. 405, 93-578 Łódź. Godziny pracy biura 8:00-15:00 (poniedziałki, wtorki i czwartki) oraz 14:00-18:00 (środy i piątki); numer telefonu: 794 428 962.
 6. Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w projekcie.
 • 2

INFORMACJE OGÓLNE

 1. W regulaminie określone zostały zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „WySTARTuj na rynku pracy!”, zwanego dalej Projektem, realizowanym przez „CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA.
 2. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia  poprzez realizację kompleksowej ścieżki aktywizacji zawodowej  dla 68   osób (41K,27M) młodych w wieku 15 – 29 lat. Grupę docelową  stanowią Osoby młode zamieszkujące  w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego obszar województwa Łódzkiego będące bierne zawodowo (bez pracy) lub osoby bezrobotne niezarejestrowane w Urzędzie Pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) . W ramach wskazanej grupy docelowej znajdą się:
 3. 55 osób (33K, 22M) biernych zawodowo,
 4. 13 osób (8K, 5M) bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy,
 5. 7 osób (4K, 3M) z niepełnosprawnościami .
 6. Projekt realizowany jest w terminie od 01.03.2018 r. do 31.12.2018 r.
 • 3

KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Do projektu mogą przystępować osoby, które z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i podjęciem zatrudnienia.
 2. Każdy z kandydatów musi spełniać łącznie następujące cztery kryteria:
  1. jest osobą w wieku 15-29 lat,
  2. jest osobą zamieszkałą na terenie województwa łódzkiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
  3. jest osobą bierną zawodowo (bez pracy) lub bezrobotną niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy,
  4. jest osobą, która nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).
 • 4

REKRUTACJA

 1. W celu przystąpienia do projektu należy dostarczyć wypełnione, podpisane i kompletne dokumenty rekrutacyjne (tj. formularz zgłoszeniowy, oświadczenie  uczestnika projektu dotyczące danych osobowych, oświadczenie o spełnieniu kryteriów grupy docelowej w ramach projektu „WySTARTuj na rynku pracy!”) na adres e-mail: lodz@cezelazna.pl[1]. lub do biura projektu określonego w §1 ust. 4.
 2. Wszystkie niezbędne dokumenty znajdują się do pobrania w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu http://cezelazna.pl/wystartuj.
 3. Rekrutacja będzie prowadzona w sposób ciągły do października 2018 lub do momentu zrekrutowania wymaganej w projekcie liczby UP.
 4. Kandydaci będą umieszczani na listach potencjalnych UP projektu według kolejności wpłynięcia poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych, z zastrzeżeniem działań zmierzających do osiągnięcia celów projektu określonych w ust. 7.
 5. Przystąpienie przez Kandydata do procesu rekrutacji oznacza akceptację przez Niego niniejszego regulaminu.
 6. Kandydaci, którzy z powodu braku miejsc nie zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie zostaną uwzględnieni na listach rezerwowych udziału w projekcie.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do doboru UP w taki sposób, aby możliwe było w zrealizowanie określonych we wniosku o dofinasowanie projektu rezultatów i wskaźników ze szczególnym uwzględnieniem procentowego udziału w projekcie: mężczyzn, kobiet, osób z niepełnosprawnościami.
 8. W przypadku rezygnacji z danego szkolenia UP zakwalifikowanego do projektu, na jego miejsce zostanie zakwalifikowany kolejny Kandydat z listy rezerwowej.
 9. Rekrutacja odbędzie się na zasadach i warunkach przestrzegania równości szans, w tym równości płci.
 • 5

WSPARCIE REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

 1. Udział UP w Projekcie jest bezpłatny.
 2. W ramach Projektu UP otrzymają następujące wsparcie:
  1. Opracowanie Indywidualnego Planu Działania;
  2. Grupowe poradnictwo zawodowe;
  3. Indywidualne pośrednictwo pracy;
  4. Szkolenia zgodne ze wskazaniami w Indywidualnym Planie Działania wraz z stypendium;
  5. Badania lekarskie przed rozpoczęciem stażu zawodowego;
  6. Ubezpieczenie NNW na okres realizacji stażu zawodowego;
  7. Szkolenie BHP;
  8. Płatny staż zawodowy.
 3. Zajęcia będą odbywały się na terenie województwa łódzkiego.
 4. Dla każdego UP przewidziane są:
 5. materiały szkoleniowe,
 6. catering kawowy podczas grupowego poradnictwa zawodowego,
 7. Refundacja kosztów dojazdu dla 80% UP. Warunkiem refundacji kosztów dojazdu jest przedstawienie biletu/ów przejazdu publicznymi lub prywatnymi środkami transportu zbiorowego na danej trasie w dniu szkolenia. Wydatki poniesione przez UP związane z dojazdem własnym samochodem są kwalifikowalne do wysokości ceny biletu transportu publicznego na danej trasie (jeżeli UP poniósł koszty w wysokości równej lub wyższej niż cena biletu), po przedstawieniu przez UP stosownego oświadczenia. Jeśli UP udokumentuje poniesienie kosztów w kwocie niższej od ceny biletu, zwrot nastąpi do wysokości faktycznie poniesionych kosztów.

Refundacja kosztów dojazdu może wynieść maksymalnie:

 1. 15 zł dziennie w przypadku wsparcia w ramach opracowywania IPD oraz Grupowego Poradnictwa Zawodowego.
 2. 200 zł miesięcznie w przypadku stażu zawodowego.
 3. Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną dla 11% UP i może wynieść maksymalnie:
  1. 15 zł za godzinę w ramach krótkoterminowych form odbywanego wsparcia.
  2. 400 zł miesięcznie podczas odbywanego stażu zawodowego.

Decyzja o przyznaniu przedmiotowego wsparcia będzie podejmowana indywidulanie na podstawie przedłożonego wniosku przez UP.

 • 5

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU

 1. UP w momencie zakwalifikowania do udziału w Projekcie zobowiązany jest do:
 2. aktywnego i regularnego uczestnictwa w zaplanowanych formach wsparcia, stosowania się do zaleceń personelu Projektu,
 3. każdorazowego potwierdzania swojego uczestnictwa w formach wsparcia złożeniem podpisu na listach obecności,
 4. frekwencji 100% podczas indywidualnego o grupowego poradnictwa zawodowego,
 5. obecności na minimum 80% zajęć w ramach szkoleń,
 6. odbycia badań lekarskich,
 7. obecności na szkoleniu BHP,
 8. wypełniania ankiet oceniających pracę wykładowców, doradców zawodowych i pośredników pracy oraz organizację poszczególnych form wsparcia.
 9. bieżącego informowania Organizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w Projekcie.
 10. natychmiastowego informowania Organizatora o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych wpisanych w Formularzu zgłoszeniowym.

 

 • 6

ZASADY REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. UP ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest zgłoszona najpóźniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem przez UP uczestnictwa w pierwszej formie wsparcia (rezygnacja bez podania przyczyny), a także w trakcie trwania poszczególnych form wsparcia wyłącznie w przypadku, gdy rezygnacja jest usprawiedliwiona ważnymi powodami osobistymi niezawinionymi przez UP (np. choroba uniemożliwiająca uczestnictwo). Organizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek poprzez żądanie od UP projektu przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności (zaświadczenie lekarskie, oświadczenie itp.).
 2. W przypadku rezygnacji UP z udziału w Projekcie po upływie terminu wskazanego w pkt 1, jak również z nieuzasadnionych przyczyn lub skreślenia z listy Uczestników Projektu, spowodowanego niewypełnieniem postanowień zawartych w Regulaminie, UP zobowiązany jest do pokrycia kosztów uczestnictwa obliczonych indywidualnie dla każdego UP w zależności o stopnia zaawansowania uczestnictwa we wsparciu.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia UP z listy Uczestników Projektu w przypadku:
  1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub umowy przystąpienia do Projektu,
  2. naruszenia zasad współżycia społecznego, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych danych, rażące naruszenie porządku organizacyjnego w trakcie trwania szkolenia,
  3. przekroczenia dopuszczalnego limitu absencji (20% nieobecności)
  4. w przypadku wystąpienia innych okoliczności nieukończenia przewidzianego dla UP wsparcia.
 4. W każdym przypadku rezygnacji UP z udziału w Projekcie lub skreślenia UP z Listy Uczestników Projektu, UP zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów szkoleniowych, o których mowa w § 5 pkt. 4.
 • 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje w całym okresie realizacji Projektu, tj. do dnia 31.12.2018.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie w sytuacji zmiany wytycznych lub dokumentów programowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014‐2020, jak również w innych uzasadnionych przypadkach.
 3. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej i podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go w Biurze Projektu i na stronie internetowej projektu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia umowy przystąpienia do Projektu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie i umowie przystąpienia do Projektu oraz wszelkie decyzje związane z realizacją Projektu podejmuje Koordynator Projektu i Organizator.

[1] Wersja papierowa kompletnej dokumentacji rekrutacyjnej musi być dostarczona do Organizatora najpóźniej w pierwszym dniu wsparcia.

 

REGULAMIN WYPŁATY STYPENDIÓW

w ramach projektu

„WySTARTuj na rynku pracy!”

 1. Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów szkoleniowych i stażowych w ramach realizacji projektu WySTARTuj na rynku pracy! zwany dalej Regulaminem, ustalony zostaje w oparciu o projekt nr umowy o dofinansowanie POWR.01.02.01-10-0050/17-00, zwaną dalej Umową, zawartą pomiędzy „Centrum Edukacyjnym Żelazna” Magdalena Karpik, a Województwem Urzędem Pracy.
 2. Stypendia są finansowane ze środków projektu „WySTARTuj na rynku pracy!”, realizowanego w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I: „Osoby młode na rynku pracy” Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe” Poddziałania 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”, nazywanego dalej Projektem,  realizowanym przez „Centrum Edukacyjnym Żelazna” Magdalena Karpik zwanego dalej Realizatorem.

Stypendia szkoleniowe

 1. Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym regulaminie przysługuje stypendium szkoleniowe za udział w szkoleniach zawodowych, które przyznawane jest miesięcznie w kwocie zależnej od ilości odbytych godzin szkolenia w danym miesiącu i wyliczane jest według wzoru:

Średnia wysokość stypendium wyliczona na podstawie powyższego wzoru wynosi 797,92 zł brutto (w przypadku stypendium szkoleniowego kwota brutto równa się netto) dla kursu trwającego (120 godzin).

 1. Uczestnicy Projektu z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego:
 • podlegają pod ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • podlegają pod ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu – kwota składki wynosi 0 zł,
 • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym Realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku, gdy będzie to wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. Koszt składek w całości ponosi Realizator Projektu.

 1. Stypendium szkoleniowe przysługuje tylko za czas trwania zajęć, podczas których Uczestnik Projektu był obecny. Podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego są listy obecności na poszczególnych zajęciach.

Stypendium stażowe

 1. Wszystkim Uczestnikom Projektu, którzy spełnią wymogi formalne zawarte w niniejszym regulaminie, za staż zawodowy odbywany w ramach projektu przysługuje stypendium stażowe. Stypendium stażowe przyznawane jest miesięcznie – w maksymalnej kwocie 977,40 zł brutto (w przypadku stypendium za staż kwota brutto równa się netto) za każdy pełny miesiąc[1].
 2. Okres trwania stażu zawodowy nie będzie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy.
 3. Miesięczne stypendium stażowe naliczane jest proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę w danym miesiącu. Przy wyliczaniu stawki godzinowej maksymalna kwota stypendium dzielona jest przez 30 (średniomiesięczna liczba dni) oraz przez liczbę godzin.
 4. Uczestnicy projektu z tytułu pobierania stypendium stażowego:
 • podlegają pod ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe,
 • podlegają pod ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli nie podlegają temu ubezpieczeniu z innego tytułu – kwota składki wynosi 0 zł,
 • nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W związku z powyższym realizator na podstawie wypełnionego przez Uczestnika Projektu dokumentu „Oświadczenie osoby pobierającej stypendium”, w przypadku, gdy będzie to wymagane zgłosi uczestnika do ubezpieczenia i będzie odprowadzał za niego należne składki. Koszt składek w całości ponosi Realizator Projektu.

 1. Stypendium stażowe przysługuje tylko za dni obecności na stażu, dni wolne ustawowo, dni wolne, które przysługują uczestnikowi w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu oraz nieobecności z powodu choroby udokumentowane zwolnieniem lekarskim (druk ZUS ZLA). Do druku ZUS ZLA jako „NIP pracodawcy” należy podać NIP Realizatora projektu czyli „Centrum Edukacyjnym Żelazna” Magdalena Karpik (NIP: 118-050-91-01), a nie NIP firmy, w której odbywa się staż. Dni wolne są udzielane na pisemny wniosek Uczestnika Projektu. W przypadku nie wykorzystania przysługujących dni wolnych w trakcie odbywania stażu uczestnikowi nie przysługuje ekwiwalent z tego tytułu. Uczestnikowi Projektu nie przysługuje urlop okolicznościowy. Podstawą do wypłaty stypendium stażowego są listy obecności.

Wypłata stypendium

 1. Wypłata stypendium szkoleniowego i stażowego nastąpi w rozliczeniu miesięcznym do 15 dnia następnego miesiąca po każdym miesiącu szkolenia, po uprzednim zweryfikowaniu list obecności na wszystkich zajęciach w danym miesiącu. Wypłaty zostaną przekazane na wskazany w oświadczeniu przez Uczestnika Projektu rachunek bankowy. Projektodawca zastrzega sobie możliwość późniejszej wypłaty stypendium, w momencie wyczerpania środków finansowych na koncie projektowym. W powyższej sytuacji, wypłaty stypendiów zostaną uregulowane niezwłocznie po otrzymaniu środków od instytucji nadrzędnej.
 2. Uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia związane z opóźnieniem wypłaty stypendiów, które wynikają z opóźnień w przekazywaniu przez Instytucję Pośredniczącą na rachunek realizatora środków na realizację projektu „WySTARTuj na rynku pracy!”.
 3. Wymogi otrzymania stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego przez Uczestnika Projektu:
 4. zapoznanie się z niniejszym regulaminem – potwierdzone podpisem,
 5. weryfikacja list obecności na zajęciach lub stażu
 6. prawidłowe wypełnienie „Oświadczenia osoby pobierającej stypendium” (załącznik nr 1 do regulaminu).

Oświadczenie osoby pobierającej stypendium powinno zawierać dane o stanie faktycznym.
W przypadku zmian tych danych, w szczególności zmiany okoliczności mających wpływ na obowiązek podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
(m.in. rejestracja / wyrejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy, pobieranie / zakończenie pobierania zasiłku dla bezrobotnych, uzyskanie / utrata statusu osoby niepełnosprawnej, pobieranie / zakończenie pobierania świadczenia rentowego, podjęcie zatrudnienia) lub zmiany rachunku bankowego – Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie przesłać informację aktualizującą (tj. w terminie do 3 dni od zaistnienia takiej zmiany) pod rygorem odpowiedzialności określonej w art. 98 Ustawy z dn. 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych za brak terminowego powiadomienia Realizatora projektu o wszelkich zmianach uniemożliwiających prawidłowe zgłoszenie do ZUS.

Tylko kompletne i prawidłowo wypełnione dokumenty będą podstawą do wypłaty stypendium szkoleniowego i stypendium stażowego.

Postanowienia Końcowe

 1. Realizator szkoleń zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników projektu.
 2. Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronie internetowej projektu https://cezelazna.com.pl/wystartuj/ Realizatora, zastrzega sobie prawo do żądania od Uczestników Projektu dokumentów na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego złożonych oświadczeń.
 3. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do respektowania zasad niniejszego regulaminu.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie osoby pobierającej stypendium

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 9a w związku z art. 12 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) obowiązkiem ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego objęte są osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Zgodnie z art. 9 ust. 6a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) osoby, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt. 9, 9a, 9b, 11 i 12, obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Zgodnie z art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki innych niż określone w ust. 2 tego artykułu, składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 136 i 137 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.) zwolnione z poboru podatku dochodowego są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców oraz środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu, jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

[1] W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU

(obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. „WySTARTuj na rynku pracy!” przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
 2. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie:
  • w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”:
 3. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.),
 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.),
 5. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.);
  • w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych”:
 6. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
 7. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
  17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
 8. ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
 9. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1).
 10. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „WySTARTuj na rynku pracy!”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
 11. Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi 90-608 przy ul. Wólczańska 49, beneficjentowi realizującemu projekt – „CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA z siedzibą przy ul. Wałbrzyska 11 w Warszawie 02-739 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – JBBR Strategy & Innovation z siedzibą  przy ul. Paryskiej 24 lok.1 w Warszawie 03-935. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.
 12. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
 13. W terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie przekażę beneficjentowi dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy oraz informacje na temat udziału w kształceniu lub szkoleniu oraz uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji.
 14. W ciągu trzech miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie udostępnię dane dotyczące mojego statusu na rynku pracy.
 15. W celu potwierdzenia kwalifikowalności wydatków w projekcie moje dane osobowe takie jak imię (imiona), nazwisko PESEL, nr projektu, data rozpoczęcia udziału w projekcie, data zakończenia udziału w projekcie, kod tytułu ubezpieczenia, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, wysokość składki z tytułu ubezpieczenia wypadkowego mogą być przetwarzane w zbiorze „Zbiór danych osobowych z ZUS”, którego administratorem jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na podstawie[1]:
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia
   17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006,
  • ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778, z późn. zm.).

Moje dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej –  Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi z siedzibą w Łodzi 90-608 przy ul. Wólczańska 49, beneficjentowi realizującemu projekt  – „CENTRUM EDUKACYJNE ŻELAZNA” MAGDALENA KARPIK-ADAMSKA z siedzibą przy ul. Wałbrzyska 11 w Warszawie 02-739 oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu – JBBR Strategy & Innovation z siedzibą  przy ul. Paryskiej 24 lok.1 w Warszawie 03-935. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta kontrole i audyt w ramach PO WER.

 1. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Moje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
 3. Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji.
 4. Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
 5. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

[1] Przetwarzanie danych osobowych w zbiorze Zbiór danych osobowych z ZUS dotyczy sytuacji, w której umowa o dofinansowanie projektu została zawarta z Beneficjentem przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej lub Wojewódzki Urząd Pracy.

* W przypadku deklaracji uczestnictwa osoby małoletniej oświadczenie powinno zostać podpisane przez jej prawnego opiekuna.

Rozmiar czcionki
Kontrast