O projekcie – Ścieżka Wsparcia

 • Nie wiesz w jakiej pracy mogłabyś/mógłbyś się spełnić?
 • A może już doskonale wiesz jaka jest Twoja wymarzona praca i chciał(a)byś podnieść swoje kwalifikacje zawodowe?
 • Brakuje Ci praktycznej wiedzy bądź doświadczenia zawodowego?

Jeśli na chociaż jedno pytanie odpowiedziałaś/eś twierdząco to ten projekt jest dla Ciebie!

Zapraszamy do udziału w Projekcie: „WySTARTuj na rynku pracy!’’, który jest współfinansowany z  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY OSOBY:

 • w wieku 15-29 lat (do dnia 30-tych urodzin)
 • zamieszkujące teren woj.  łódzkiego
 • bezrobotne (niezarejestrowane w UP) lub bierne zawodowo (studenci studiów niestacjonarnych oraz osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności także mogą wziąć udział w projekcie)
 • nie uczestniczące w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, ani nie uczestniczące w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych tzw. młodzież NEET

W RAMACH PROJEKTU UDZIELONE ZOSTANIE NASTĘPUJĄCE WSPARCIE:

 • indywidualne doradztwo zawodowe wraz z poradnictwem mające na celu zidentyfikowanie mocnych stron uczestnika projektu oraz podniesienie jej/jego kwalifikacji z zakresu umiejętności miękkich
 • poradnictwo zawodowe grupowe
 • bezpłatne szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe
 • pośrednictwo pracy
 • płatny staż trwający minimum 4 miesiące

DODATKOWO UCZESTNICY OTRZYMUJĄ:

 • zwrot kosztów dojazdu / opieki nad dzieckiem w trakcie doradztwa oraz szkoleń i staży
 • w trakcie szkolenia są zapewnione: stypendium szkoleniowe, materiały oraz przerwy kawowe
 • w trakcie stażu: stypendium stażowe, ubezpieczenie NNW, badania lekarskie, szkolenie BHP

WySTARTuj ze swoją karierą i zdobądź kwalifikacje, które wyróżnią Cię na rynku pracy!

ŚCIEŻKA WSPARCIA

 1. Uczestnik – osoba w wieku 15-29l., nie uczestnicząca w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.
 2. Osoby zamieszkujące obszar woj. łódzkiego (w rozumieniu KC) .
 3. Projekt jest skierowany do 68os.(41K,27M) z obszaru woj. łódzkiego.
 4. Osoba – potencjalny uczestnik – warunek obligatoryjny – młodzież NEET.
 5. Rekrutacja prowadzona w województwie łódzkim.

PROCES REKRUTACJI:

 1. Nabór formularzy
 2. Ocena formalna
 3. Test motywacji do udziału w projekcie
 4. Wyniki rekrutacji

KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE ZOBLIGOWANY DO UDZIAŁU W MIN. 3 FORMACH WSPARCIA W TYM OBLIGATORYJNIE DO OPRACOWANIA I WDROŻENIA IPD – INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA.

 • Doradztwo Zawodowe Indywidualne – identyfikacja potrzeb osób młodych pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych,
 • Grupowe Poradnictwo Zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
 • Szkoleniach Zawodowe – nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście identyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie wysokiej jakości szkolenia
 • Staż Zawodowy – nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu staże
 • Pośrednictwie Pracy – kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby

DORADZTWO ZAWODOWE INDYWIDUALNE

Osoba przechodzi spotkanie z doradcą zawodowym – w wyniku spotkań powstaje Indywidualny Plan Działania – ma to powstać w trakcie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym. Maksymalna ilość godzin na ten typ spotkań 4 godziny – pod tym pojęciem należy rozumieć godziny zegarowe.

Program konsultacji (zawarte w IPD):

 • opis dotychczasowej ścieżki edukacyjno-zawodowej uczestnika
 • opis obecnej sytuacji uczestnika projektu;
 • zdiagnozowane przyczyny pozostawania bez zatrudnienia;
 • opis działań możliwych do zastosowania w ramach oferowanej pomocy;
 • zaplanowanie kariery zaw.;
 • określenie szkoleń i innych form wsparcia (poza poradnictwem zawodowym), które przyczynią się do zwiększenia szans na podjęcie zatrudn;
 • opis działań planowanych do samodzielnej realizacji przez uczestnika w celu poszukiwania pracy;
 • planowane terminy realizacji poszczególnych działań;
 • formy, planowaną liczbę i terminy kontaktów z doradcą zawodowym;
 • określenie celu zawodowego;
 • testy diagnozujące motywację i predyspozycje zaw. uwzględniające potrzeby pracodawców i zawodów deficytowych na podst. Barometru Zaw.2017 woj. łódzkiego.
 • termin i warunki zakończenia realizacji indywidualnego planu działania.

Efekt: stworzenie i wdrożenie IPD dla każdego UP, który jest pierwszym krokiem do podjęcia aktywności zawodowej.


GRUPOWE PORADNICTWO ZAWODOWE

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.

Wsparcie polegające na grupowym podnoszeniu kompetencji uczestników w zakresie sporządzania dokumentów aplikacyjnych,  autoprezentacji, zarządzania czasem w poszukiwania pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

Czas trwania 10 godzin na grupę. Grupy ok. 10-12 osobowe (5 gr.: 2 spotkania x 5 godzin)


SZKOLENIA ZAWODOWE

Szkolenia zostaną tak dobrane, aby ich realizacja pozwoliła na nabycie kwalifikacji/kompetencji i przyczyniła się do efektywnego wkroczenia na rynek pracy.

Szkolenia będą uwzględniały potrzeby i bariery każdego UP zwłaszcza ON, a szkolenia będą  przygotowywały do pracy, w których niepełnosprawnych nie ogranicza możliwości zatrudnienia.

Oferowane wsparcie będzie w 100% dopasowane do potrzeb grupy docelowej i będzie odpowiadać ich konkretnym, spersonalizowanym potrzebom (zg.z IPD), jak również potrzebom pracodawców i rynku pracy z obszaru poszczególnych powiatów na podstawie. Barometru Zawodów najbardziej aktualnego na dzień organizacji szkolenia dla woj. łódzkiego.

Szkolenia: ok. 120h/os; min.3razy w tyg;  (1h dydakt=45min)

Szkolenia prowadzą do nabycia kwalifikacji/kompetencji w zawodach  wykazanych jako deficytowe w powiatach objętych wsparciem zgodnie z Barometrem Zawodów dla woj. łódzkiego.


STAŻ

Warunki stażu: 4m-ce dla każdej os.; wymiar: 40h/tyg, 8h/dzień, w przypadku ON z orzecz.umiarkow. lub znacznego st.niepełnospr. 35h/tyg, 7h/dzień.

Zadania wykonywane w ramach stażu są wykonywane zgodnie z programem stażu, który jest przygotowany przez podmiot przyjmujący na staż we współpracy z organizatorem stażu i przedkładany do podpisu stażysty. Program stażu zaw. jest opracowywany indywidualnie, z uwzględnieniem potrzeb i potencjału stażysty. Przy ustalaniu programu powinny być uwzględnione predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe uczestnika;

Stażysta wykonuje swoje obowiązki pod nadzorem opiekuna stażu wyznaczonego na etapie przygotowań do realizacji programu stażu, który wprowadza stażystę w zakres obowiązków oraz zapoznaje z zasadami i procedurami obowiązującymi w organizacji, w której odbywa staż, a także monitoruje realizację przydzielonego w programie stażu zakresu obowiązków i celów edukacyjno-zawodowych oraz udziela informacji zwrotnej stażyście na temat osiąganych wyników i stopnia realizacji zadań.

Na jednego opiekuna stażysty nie może przypadać więcej niż 3 stażystów. Opiekun stażysty jest wyznaczany po stronie podmiotu przyjmującego na staż;

Po zakończeniu stażu jest opracowywana ocena, uwzględniająca osiągnięte rezultaty oraz efekty stażu. Ocena jest opracowywana przez podmiot przyjmujący na staż w formie pisemnej. Beneficjent po zapoznaniu się z oceną pracodawcy wydaje zaświadczenie o odbyciu stażu zaw. Oryginały dokumentów Beneficjent zwraca uczestnikowi projektu, natomiast kopie stanowią dokumentację projektu.

Wymagana frekwencja: min.85%

Dla UP:

 • zaświadczenie i opinia ze stażu,
 • stypendium stażowe (120% zasiłku, tj.997,40zł pod warunkiem miesięcznej liczby godz. stażu=160h),
 • ubezpieczenie NNW,
 • badanie lekarskie,
 • szkolenie BHP
 • zwrot kosztów dojazdu.
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w okresie odbywania stażu zawodowego (8UP)

POŚREDNICTWO PRACY

Wsparcie uzyska stosownie do potrzeb 68os w wymiarze 8h/UP (śr.1h/mc) z zapewnieniem dostępu dla każdego UP.

Oferty pracy przedstawiane UP zgodne z wnioskami z przeprowadzonej indywidualnej diagnozy uczestnika w tym w szczególności z IPD oraz posiadanymi  kwalifikacjami/kompetencjami/ doświadczeniem itd.

Zadaniem pośrednika będzie w szczególności:

 • monitoring ofert pracy w powiązaniu z odbytym szkol.zaw., stażem zaw., kwalifik., wykszt., potrzebami r.pracy/pracodawców na podst.Barometru Zaw.2017 w woj. kujawsko-pomorskim i udostępnianie ofert UP;
 • inicjowanie i org. spotkań UP z pracodawcami;
 • udzielanie pracodawcom poszukującym pracowników informacji nt. uczestników projektu w zakresie umożliwiającym wstępną ocenę uczestnika projektu pod kątem ewentualnego zatrudnienia;
 • pozyskiwanie ofert pracy od pracodawców;
 • przedstawienie każdej os.ofert pracy (min.3) indywid. dopasow. do potencjału i predyspozycja UP;
 • pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych do konkretnej oferty i przygotowanie na rozmowę kwalifikacyjną
 • informowanie o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,

GŁÓWNE REZULTATY PROJEKTU:

-nabycie kwalifikacji przez co najmniej 30% UP (ze względu na charakter grupy docelowej (os. z kategorii NEET) i mogące wystąpić problemy z przyswajaniem wiedzy)

-podjęcie zatrudnienia w okresie do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie przez min 43%UP;

-efektywność zatrudnieniowa na poziomie co najmniej 45% UP

ZATRUDNIENIE LICZONE DO EFEKTYWNOŚCI ZATRUDNIENIOWEJ TO UMOWA O PRACĘ/CYWILNOPRAWNA ZAWARTA NA 3 MIESIĄCE – MONITOROWANE 4 TYGODNIE , TYLKO W TYM OKRESIE BADANA JEST EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA.

Rozmiar czcionki
Kontrast