Aktualności

Projekt pn. „NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia” nr umowy od dofinansowanie RPKP.08.05.02-04-0129/17-00 – realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa: Aktywni na rynku pracy, Działanie 08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie;

Poddziałanie 08.05.02 Wsparcie outplacementowe.

 OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej „Inkubator Przedsiębiorczości” ogłasza nabór wniosków na otrzymanie wsparcia finansowego dla Uczestników projektu, którzy ukończyli szkolenie w ramach projektu „NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia”

Nabór wniosków trwa do dnia 26 marca 2019 roku do 8 kwietnia 2019 roku. do godz. 15:30

Wniosek  na otrzymanie wsparcia finansowego wraz z załącznikami:

należy składać w siedzibie „Inkubatora Przedsiębiorczości” w Świeciu, ul. Chmielniki 2B.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie
z napisem „NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia”.

Uczestnik projektu otrzyma potwierdzenie przyjęcia wniosku przez „Inkubator Przedsiębiorczości” zawierające datę, godzinę, nadany numer wniosku w postaci kserokopii formularza wniosku. Pierwsza strona złożonego wniosku musi być parafowana przez wnioskodawcę.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego