O projekcie

Zapraszamy do udziału w Projekcie:
„NIE dla zwolnienia – TAK dla zatrudnienia”


Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020; 8 Oś Priorytetowa: Aktywni na rynku pracy, Działanie 08.05.00 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie; Poddziałanie 08.05.02 Wsparcie outplacementowe.  Nr umowy od dofinansowanie RPKP.08.05.02-04-0129/17-00.


Celem projektu jest zwiększenie możliwości pozostania lub powrotu do zatrudnienia 90 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy przez wdrożenie kompleksowego programu typu outplacement w okresie od 2018-07-01 do 2020-04-30.


Grupę docelową projektu stanowią:

  • Osoby zwolnione w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu – 20 osób
  • Pracownicy przewidziani do zwolnienia lub zagrożeni zwolnieniem – 70 osób

W strukturze grupy docelowej zakłada się udział co najmniej 40 UP – pracowników Instytucji sytemu oświaty z województwa kujawsko – pomorskiego.

Projekt realizowany jest w terminie od 2018-07-01 do 2020-04-30.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego